Adatvédelmi szabályzat

Az oldal üzemeltetője, adatkezelő:

KB 2001 Kft.

Adószám: 12571707-2-05

Aktuális cégjegyzékszám: 05-09-008635

Teljes név: KB 2001. Általános Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: KB 2001 Kft

Település: Ózd

Székhely cím: Ózd, Bolyki főút 8832/15

Web cím: www.keritesek.com

Székhely cím: Ózd, Bolyki főút 8832/15

E-mail: info@betonx.hu

1 A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a KB 2001 Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magáranézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató Honlapon a Érintettek által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a KB 2001 Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Aktuális cégjegyzékszám: 05-09-008635

2 Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatások igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett keritesek.com internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.

3 Az adatkezelés elvei:

3.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

3.2 Személyes adatot csak és kizárólag akkor kezelünk, ha az érintett önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul.

3.3 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3.4 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

3.5 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

4.1 Adatkezelő lehetővé teszi, az érintetek számára, hogy a következőben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől árajánlatot kérjenek.

4.2 Az árajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.3 Az Érintet azonosítása, a Érintet való kapcsolattartás;

4.4 Az Érintet által igénybe vett szolgáltatások biztosítása (árajánlatkérés, helyszíni szaktanácsadás kérése, megrendelés, szállítás, számlázás);

4.5 Anonim statisztikák, elemzések készítése;

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán árajánlatot kér, vagy szolgáltatás megrendel személyes adatainak megadása mellett.

5. Adatkezeléssel érintett adatok köre:

5.1 Árajánlatkérés és helyszíni felmérés kérés esetén:

Adatkör – Cél

név – azonosítás

e-mail cím – kapcsolattartás

telefonszám – kapcsolattartás

cím – ajánlat alapja

választott termék vagy szolgáltatás – ajánlat alapja

5.2 Megrendelés esetén:

Adatkör – Cél

név – azonosítás

e-mail cím – kapcsolattartás

telefonszám – kapcsolattartás

szállítási cím –a megrendelés teljesítésének alapja

számlázási cím – törvényi kötelezettség

adószám(cégek esetében) – törvényi kötelezettség

választott termék vagy szolgáltatás – ajánlat alapja

5.3 Adatkezelés időtartama árajánlatkérés és helyszíni felmérés kérés esetén:

5 év vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

5.4 Adatkezelés időtartama megrendelés esetén:

: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

6.1 A felhasználó által megadott adatokat elsőlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

6.2 Az Adatkezelő az szolgáltatások biztosítása érdekében, árajánlatkérés küldése az érintett megrendelésének teljesítése, és az elszámolás érdekében jogosult adatfeldolgozót (pl. könyvelő, szerződött partner) Igénybe venni.

7. Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók adatai:

Cégnév Székhely Tevékenység

Cégnév Székhely Tevékenység
Trans Pataki Bt. 3245 Recsk, Jámbor Vilmos utca 3. Áruszállítás
Térmester Kft. 1171 Budapest, Ecsedháza utca 14. Áruszállítás
CEC Consulting Kft Gyál, Dankó Pista u. 5/2 Értékesítés
Csernus Tibor e.v. 3600 Ózd, Bolyki Tamás u. 24. Értékesítés
Veiner Tiborné e.v. 3600 Ózd, Bibó István u. 5/a. 1/4. Értékesítés
Gajó Zsolt e.v. Miskolc, Középszer u. 72. fsz. 3. Értékesítés
Szolyka Zsolt e.v. 3600 Ózd,Vasvár u. 21. Értékesítés

7.2 Az Adatkezelő a fenti táblázat szerinti külső szereplők adatkezelési gyakorlatért nem vállal felelősséget.

7.3 A fentieken túlmenően az érintett által megadott személyes adatok továbbítására kizárólag a felhasználó hozzájárulása, vagy törvény által előírt kötelező adattovábbítás esetén kerülhet sor.

8 Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

8.1 Az Érintett a weboldal „árajánlatkérés” oldalán elérhető felület mezőinek kitöltésével és az „árajánlatkérés” gomb megnyomásával, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül elküldi adatait árajánlatkérés vagy szolgáltatás megrendelése céljából az adatkezelő részére.

8.2 Adatkezelő számára a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el

8.3 Adatkezelő hozzáférést biztosít az adatfeldolgozónak, aki az érintett árajánlatkérésre megfelelő árajánlatot dolgoz ki, vagy ha az árajánlathoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információbirtokában dolgozza, ki az árajánlatot majd azt részére e-mailben eljuttatja.

8.4 Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az árajánlatkérés során megadja e-mail címét és telefon számát, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az árajánlatot pontosítsák, vagy, hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

9. Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmi alapelvek:

A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A célhoz kötötség elvev

Adatbiztonság elve

Az adattakarékosság elve

A pontosság elve

A korlátozott tárolhatóság elve

Az integritás és bizalmas jelleg elve

Az elszámoltathatóság elve

Az átláthatóság elve

Átlátható tájékoztatás

Az előzetes tájékoztatás elve

A szükségesség-arányosság elve

A fokozatosság elvének érvényesülése

Az érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg.

10. Az érintett jogai:

A tájékoztatáshoz való jog

Hozzáféréshez való jog

Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog

Törléshez való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Adathordozhatósághoz való jog

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő adatvedelem@betonx.hu e-mail címén kérheti, érvényesítheti.

11. Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, YouTube LLC E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Dátum: 2018.05.20.

Nyertes pályázataink:

Új széchenyi terv

Kapcsolat

KB 2001 Kft.
3600 Ózd Bolyki főút
3600 Ózd Pf.:215
(48)479-267
(30)626-00-22
info@betonx.hu
Magyar termék Magyar gyártó
betonkerítés garancia 5 év
betonkerítés szállítás és építés
ingyenes kerítés felmérés
15 év tapasztalat
BetonX kerítések forgalmazó